Säännöt


Yhdistyksen nimi: Karjaanseudun Puutarhaseura, josta jäljempänä käytetään nimitystä seura.
Kotipaikka: Karjaa
Seuran virallinen kieli on suomen kieli.
Kuuluminen keskusliittoon: Seura voi kuulua Puutarhaliitto- Trädgårdsförbundet ry:n.


Seuran tarkoituksena on edistää kiinnostusta viihtyisään, hoidettuun ja luontoa säästävään ympäristöön ja kehittää puutarhanhoidosta kiinnostuneiden harrastelijoiden sekä viljelijöiden alan tietoutta ja taitoa. Tätä tarkoitusta seura toteuttaa järjestämällä luentotilaisuuksia, kursseja, retkiä ja näyttelyitä.

Toimintansa tukemiseksi seuralla on oikeus kerätä pääsymaksuja järjestämiinsä tilaisuuksiin, sekä muilla laillisilla keinoilla hankkia varoja toimintaansa varten, esim. arpajaisilla tai myyntitilaisuuksilla. Seura voi vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia.

Seuran varsinaisiksi jäseniksi johtokunta voi hyväksyä puutarha alasta kiinnostuneita henkilöitä, jotka haluavat edistää seuran toimintaperiaatteita. Seuran kunniajäseneksi voidaan johtokunnan ehdotuksesta vuosikokouksen päätöksellä kutsua seuran tarkoitus perää edistäneitä henkilöitä. Jäsenistä on pidettävä nimiluetteloa.

Jäsenmaksut määrittelee johtokunta vuosikokoukselle, joka lopullisesti päättää siitä. Kunniajäsen (kunniapuheenjohtaja ml) ei maksa jäsenmaksua.


Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä merkittäväksi seuran kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen, joka ei ole kahteen vuoteen maksanut jäsenmaksua, katsotaan johtokunnan päätöksellä erotetuksi seurasta.


Seuran asioita ja omaisuutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu seuran vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja sekä neljä (4) vakinaista ja kaksi (2) varajäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi ja joista puolet on vuosittain erovuorossa, ensi kerralla arvan kautta. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Viimeksi mainittu voi myös olla johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunnan tehtävä on;
- valvoa seuran sääntöjen ja kokousten päätösten noudattamista
- valvoa raha-asiain, talouden ja omaisuuden hoitoa, joista se kokonaisuudessaan on vastuussa seuralle
- valmistella seuran kokouksissa esiteltäviä asioita
- panna vireille uusia aloitteita seuran kehittämiseksi
- laatia vuosi- ja tilikertomus vuosikokoukselle esitettäväksi ja hyväksyttäväksi

Johtokunta kokoontuu tarpeen mukaan ja on päätösvaltainen kolmen (3) jäsenen läsnäollessa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.


Puheenjohtajan taikka hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan tehtävänä on
- kutsua tarvittaessa johtokunnan kokous
- johtaa puhetta johtokunnan kokousissa
- hoitaa sihteerin kanssa seuran kirjeenvaihtoa
- huolehtia seuran menestyksellisestä toiminnasta ja valvoa sääntöjen noudattamista


Sihteerin tehtäviin kuuluu
- pitää pöytäkirjaa seuran ja johtokunnan kokouksista
- laatia seuran vuosikertomus
- hoitaa seuran arkisto
- hoitaa postitus
- hoitaa seuran ilmoitukset sanomalehtiin

10§
Rahastonhoitajan tehtävät
- tallettaa seuran varat sekä hoitaa muuta omaisuutta, ja mistä hän on laillisesti vastuussa
- suorittaa puheenjohtajan hyväksymät laskut
- laatia vuosikokoukselle kalenterivuosittain seuran tilinpäätös siihen liittyvine yksityiskohtaisine tulo- ja menotositteineen

11§
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

12§
Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuoden mittainen. Tilinpäätös laaditaan ja jätetään tilitarkastajalle helmikuussa. Tilintarkastajien on laadittava kirjallinen tilitarkastuskertomus helmikuussa ennen vuosikokousta.

13§
Seuran kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous. Vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa. Vuosikokouskutsu on julkaistava kaksi (2) viikkoa ennen kokousta paikallisessa sanomalehdessä ja seuran kotisivuilla. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
- todetaan kokouksen laillisuus
- luetaan vuosikertomus
- esitetään tilinpäätös ja tilitarkastajien lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- päätetään johtokunnan ja muiden tilivelvollisten vastuuvapaudesta
- määrätään jäsenmaksujen suuruus
- käsitellään toimintasuunnitelmaa ja talousarviota
- valitaan seuran puheenjohtaja, johtokunnan vakinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle, kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa
- valitaan muut tarpeelliset toimihenkilöt
- keskustellaan ja päätetään muista seuran toimintaan liittyvistä asioista.

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian takia vaatii. Kokous on päätösvaltainen, jos kokous on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu.

14§
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vuosikokouksessa, mikäli muutosehdotuksesta on kokousilmoituksessa selvästi mainittu ja mikäli kokouksessa kolme neljäsosaa (3/4) suoritetussa äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa muutosta. Seuran jäsenet voivat ehdottaa sääntömuutosta johtokunnalle kirjallisesti ennen vuosikokousta.

15§
Kysymys seuran purkamisesta voidaan ottaa käsiteltäväksi ainoastaan vuosikokouksessa. Päätös seuran purkamisesta voidaan tehdä jos toiminnan lopettamisesta kannattaa neljä viidesosa (4/5) annetuista äänistä. Kuukauden kuluttua on pidettävä uusi kokous, jossa asia lopullisesti ratkaistaan. Tässä kokouksessa on oltava läsnä vähintään puolet seuran jäsenistä ja neljä viidesosaa (4/5) kannatettava seuran purkamisesta.
Jos seura puretaan, on sen omaisuus käytettävä viimeisen purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaisesti toiminta-alueen puutarhaviljelyn hyväksi.